Copyright

Allt material på presstjänsten - bilder (både stillbilder och rörliga filmbilder), texter och filer - tillhör TV4 AB och får endast användas i samband med redaktionell publicitet kring företaget, dess kanaler och program.

Regler för användande av bilder hämtade på TV4:s presstjänst.

1. Källa
Vid bildpublicering ska alltid fotografens namn samt TV4 anges som källa.

2. Definition av bilder
Med bilder avses både stillbilder samt rörliga filmbilder som går att hämta från TV4:s presstjänst.

3. Tillåten användning
Bilder på presstjänsten tillhör TV4 AB och får endast användas i samband med redaktionell publicitet kring företaget, dess kanaler och program. Rättigheterna gäller endast i två år från publiceringsdatum på presstjänsten. 

4. Otillåtet att lagra bilder
Bilder hämtade från TV4:s databas får inte lagras på anordning genom vilken den kan återges. Den lagring som krävs för att kunna genomföra den publicering som är tillåten enligt ovan får dock göras men endast under den tid som lagring är nödvändig för att genomföra publiceringen. Efter att denna tid gått ut ska lagringen av bilder raderas samt skärmbildsutskrifterna förstöras.

5. Otillåtet att vidareöverlåta bilder
Bilder hämtade från TV4:s databas får inte vidareöverlåtas.

6. Otillåtet att förvanska/förändra bilder
Bilder hämtade från TV4:s databas får inte utsättas för någon form av förvanskning eller förändring med användande av elektronisk teknik eller annat förfarande. Sedvanlig redigering är dock tillåten.

7. Användares ansvar beträffande bilder
Som användare av TV4:s presstjänst föreligger ett ansvar gentemot TV4 och tredje man för att bilder inte utnyttjas på ett sätt som står i strid med bestämmelserna ovan eller med lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Användaren förbinder att ersätta TV4 för alla kostnader som TV4 kan åsamkas på grund av sådant nyttjande. Publicering i strid med bestämmelserna enligt ovan kan dessutom utgöra straffbart upphovsrättsintrång.

Kontakta gärna TV4:s pressavdelning om osäkerhet uppstår kring rättigheter.

För dig som är distributör gäller utöver vad som står att läsa ovan även nedanstående.

1. Användning
Bilderna får endast används i distributörens egna informationsbroschyrer, fakturabilagor, sociala medier samt på distributörens egenägda och kontrollerade sajt, i samband med att det ges information om TV4:s kanaler.

2. Profiler m.fl.
Distributören får inte använda bilder på de profiler, med flera, som TV4 från tid till annan anger*.

3. Upphörande med användning
Distributören ska omedelbart upphöra med användningen av bild(er) om TV4 så begär.

4. Godkännande av TV4

Allt tryckt material innehållande bilder från TV4 ska i förväg godkännas av TV4. Vänligen maila till Lovisa Vallin  på lovisa.vallin@bonnierbroadcasting.com för godkännande.


* Per Morberg, Zlatan Ibrahimovic, Robert Gustafsson och John Guidetti.

Kontakta oss

Telefon   08-459 40 00
Adress    TV4 AB
Tegeluddsvägen 3-5
115 79 STOCKHOLM

Länkar TV4-Gruppen